Ajankohtaista > Eriyttäminen ja S2-opetus Kuiske-sarjalla

Eriyttäminen ja S2-opetus Kuiske-sarjalla

09.03.2021

Oppilaiden erot osaamisessa ovat suuria, ja samassa luokassa voi olla monenlaisia tuen tarpeita. Kuiske vastaa tähän haasteeseen materiaaleilla, jotka tarjoavat useita erilaisia mahdollisuuksia eriyttää opetusta kulloisenkin oppilasryhmän tarpeiden mukaan.

Perinteisten alaspäin eriyttävien tehtäväkirjojen ja S2-kirjojen sijaan Kuiske-tuoteperheessä eriyttäminen on rakennettu sisälle kunkin vuosiluokan materiaaleihin, mikä tekee eriyttämisestä helppoa. Kuiskeessa tuki on kohdennettu niihin asioihin, joissa tukea erityisesti tarvitaan. Tuoteperheessä on panostettu esimerkiksi ohjattuun lukustrategioiden harjoitteluun, sanojen ja käsitteiden selittämiseen sekä tekstin tuottamiseen selkeiden ohjeiden ja mallinnusten avulla.

Sujuva luku- ja kirjoitustaito kuuluu kaikille. Tervetuloa Kuiskeen käyttäjäksi!

Eriyttäminen ja S2-opetus Kuiske Lukutaito-kirjoissa ja digimateriaaleissa

Tukea tarvitsevat tai lukutaidossa hitaammin edistyneet oppilaat hyötyvät Kuiskeessa erityisesti lukustrategioiden ohjatusta harjoittelusta, äänikirjoista ja sanaselityksistä. Kuiskeen Lukutaito-kirjaan sekä opettajan ja oppilaan digimateriaaleihin on rakennettu genrepedagogiikasta ja muun muassa Reading to Learn -pedagogiikasta ammentava lukustrategia. Genrepedagogiikan keinoin on saatu erinomaisia tuloksia lukutaidon parantamisessa erityisesti hitaammin edistyvien lukijoiden ja monikielisten oppilaiden osalta.

Kuiskeen Lukutaito-kirja tukee hitaammin edistyvää oppilasta monin keinoin. Digimateriaalin tiivistelmät antavat käsityksen tekstin pääideasta ja toimivat alaspäin eriyttävänä tekstivaihtoehtona, jos lukutaito on erittäin heikko. Tekstin lukemiselle on rakennettu digimateriaaliin helposti seurattava lukustrategia kysymysten ja tekstikatkelmien avulla. Systemaattisen lukustrategian seuraaminen opettaa luetun ymmärtämistä. Tekstien lukeminen ja tulkitseminen yhdessä opettajan johdolla on tärkeää.

Lukutaidossa hitaammin edistyneet hyötyvät Kuiskeen digimateriaalista, joka sisältää kaikki Lukutaidon tekstit äänikirjana. Lukutaidon vahvistamisessa tekstien kuuntelemisella on tärkeä osa lapsen lukutaidon, luetun- ja kuullun ymmärtämisen ja sanavarannon kehittymisessä.  Digimateriaalissa on valittavissa kaikkiin Kuiske Lukutaidon teksteihin kaksi eri lukunopeuttaHidastetun lukunopeuden ansiosta tukea tarvitseva oppilas voi lukea ääneen samassa tahdissa äänitteen kanssa ja harjoitella sujuvaa lukemista.

Synonyymejä, ääntä ja kuvaa hyödyntävät sanaselitykset auttavat S2-oppilasta oppimaan uutta sanastoa samalla, kun hän lukee tekstiä. Lukeminen ei pysähdy vaikeisiin käsitteisiin, vaan oppilas pääsee etenemään itsenäisesti. Kuiskeessa on hyödynnetty selkotekstejä erilaisten oppijoiden tueksi. Lukutaito-kirjoissa on selkotekstejä yhteiseen käsittelyyn. Lisäksi opettajan aineistoihin sisältyvistä luetun ja kuullun ymmärtämisen teksteistä on aina tarjolla myös selkoversio.

Lukutaito-kirjoissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

 • innostavat, monipuoliset tekstit
 • selkeä taitto
 • toistuvat tehtävätyypit
  1. lukuelämys
  2. luetun ymmärtäminen
  3. tekstin tutkiminen
  4. tekstilajin tuottaminen
  5. monilukutaito
 • mallinnukset ja esimerkit
 • mahdollisuus näyttää osaamistaan eri tavoin.

Digimateriaaleissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

 • alaspäin eriyttävänä tekstivaihtoehtona toimivat tiivistelmät kaikista Lukutaito-kirjan teksteistä
 • ohjattu lukustrategioiden harjoittelu
 • mahdollisuus tekstin pilkkomiseen ja katkelmien vaiheittaiseen tarkasteluun
Digimateriaalissa tekstiä on mahdollista lukea vaiheittain.
 • äänikirja, jossa on valittavana kaksi eri lukunopeutta
 • sananselitykset esimerkiksi synonyymien, kuvien tai äänitteiden avulla
 • kielitiedon ja tekstitaidon digitehtävät
Kuiskeen digimateriaalissa on runsaasti eritasoisia kielitiedon ja tekstitaidon tehtäviä.
 • opettajan digeihin sisältyvät tulostettavat kielitiedon lisätehtävät
 • opettajan digeihin sisältyvät luetun ja kuullun ymmärtämisen tekstien selkoversiot tehtävineen
Kuiske 3 teksti ja selkoteksti
Kuiske 3 malli teksteihin liittyvistä tehtävistä
 • arvioinnin apuvälineet kuten työkalut oppilaan omien tekstien arviointiin
 • toiminnalliset harjoitukset. 
Kuiske 3 oppilaan tekstin arviointi

Tutustu tarkemmin Kuiskeen digimateriaaliin.

Eriyttäminen ja S2-opetus Kuiske Taitojen vihkoissa

Kuiske Taitojen vihko on suunniteltu myös tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta. Taitojen vihkossa on kiinnitetty erityistä huomiota visuaaliseen selkeyteen, mikä on tukea tarvitsevalle oppilaalle välttämättömyys.

Opetettavat asiat ovat harjoituskirjassa aina selkeästi omalla sivullaan. Koska opetettavat asiat ovat Taitojen vihkossa, oppilas voi tehdä opetussivulle merkintöjä ja alleviivauksia, jotka tukevat oppimista. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun harjoitellaan uusia kielitiedon asioita ja tutustutaan uusiin tekstilajeihin. Ensimmäiset tehtävät on helppo tehdä tuetusti niin, että opetussivun malli on avoinna vieressä.

Oman tekstin tekeminen noudattelee aina samaa kaavaa:

 1. Tutkitaan yhdessä mallitekstin rakennetta ja tunnusmerkkejä.
 2. Suunnitellaan oma teksti vaihe vaiheelta.
 3. Kirjoitetaan oma teksti mallitekstistä tutun rakenteen avulla.

Tällä menetelmällä sujuvaa kirjoitustaitoa vielä harjoitteleva oppilas onnistuu ja saa tuotettua valmiin tekstin.

Takakannen siiveke on helppo avata, jolloin kirjainmuodot (3.–4. lk) tai oikeinkirjoituksen perusasiat (5.–6. lk) ovat koko ajan oppilaalla mallina näkyvillä.

Taitojen vihkoissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

 • opetussivut, jotka ovat samassa kirjassa kuin tehtävät
 • tekstin tuottamisen tehtävät, jotka noudattavat mallinnuksissa opetettua rakennetta
 • selkeät ohjeet, jotka ohjaavat ja tukevat tekstin tuottamista
 • mallikirjaimet / oikeinkirjoituksen perusasiat takakannen avautuvassa liepeessä.
Kuiske 5 Taitojen vihko kohentaa erilaisten oppijoiden tekstitaitoja.
Kuiske 5 Taitojen vihko kirjoitustehtävä

Eriyttäminen ja S2-opetus Kuiske Keskity ja kirjoita -vihkoissa

Keskity ja kirjoita -käsialakirjan avulla harjoitellaan käsialaa ja  sujuvaa kirjoittamista. Tehtäväohjeet on kirjoitettu lyhyesti ja selkeästi. Kirjan perustaitoihin keskittyvät ja alaspäin eriyttävät tehtävät tukevat sujuvan käsialan ja oikeinkirjoituksen perusasioiden hallintaa.

Kirjan kuvitus tukee oppilaan sanavarannon kartuttamista ja tuottavaa kirjoittamista. Lisäksi Keskity ja kirjoita motivoi harjoittelemaan hienomotoriikkaa ja keskittymiskykyä väritystehtävien avulla.

Keskity ja kirjoita -vihkoissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

 • kirjainmuotoja ja hienomotoriikkaa vahvistavat harjoitukset
 • oikeinkirjoitusta ja tekstin tuottamista vahvistavat harjoitukset
 • luetun ymmärtämistä ja keskittymiskykyä vahvistavat harjoitukset.
Aukeama Kuiske Keskity ja kirjoita 4 -vihkosta

Katso edulliset Kuiskeen pakettihinnat!