Eriyttäminen ja S2-opetus
Kuiske Lukutaito-kirjoissa ja digimateriaaleissa

Tukea tarvitsevat tai lukutaidossa hitaammin edistyneet oppilaat hyötyvät Kuiskeessa erityisesti lukustrategioiden ohjatusta harjoittelusta, äänikirjoista ja sanaselityksistä. Kuiskeen Lukutaito-kirjaan sekä opettajan ja oppilaan digimateriaaleihin on rakennettu genrepedagogiikasta ja muun muassa Reading to Learn -pedagogiikasta ammentava lukustrategia. Genrepedagogiikan keinoin on saatu erinomaisia tuloksia lukutaidon parantamisessa erityisesti hitaammin edistyvien lukijoiden ja monikielisten oppilaiden osalta.

Kuiskeen Lukutaito-kirja tukee hitaammin edistyvää oppilasta monin keinoin. Digimateriaalin tiivistelmät antavat käsityksen tekstin pääideasta ja toimivat alaspäin eriyttävänä tekstivaihtoehtona, jos lukutaito on erittäin heikko. Tekstin lukemiselle on rakennettu digimateriaaliin helposti seurattava lukustrategia kysymysten ja tekstikatkelmien avulla. Systemaattisen lukustrategian seuraaminen opettaa luetun ymmärtämistä. Tekstien lukeminen ja tulkitseminen yhdessä opettajan johdolla on tärkeää.

Lukutaidossa hitaammin edistyneet hyötyvät Kuiskeen digimateriaalista, joka sisältää kaikki Lukutaidon tekstit äänikirjana. Lukutaidon vahvistamisessa tekstien kuuntelemisella on tärkeä osa lapsen lukutaidon, luetun- ja kuullun ymmärtämisen ja sanavarannon kehittymisessä.  Digimateriaalissa on valittavissa kaikkiin Kuiske Lukutaidon teksteihin kaksi eri lukunopeuttaHidastetun lukunopeuden ansiosta tukea tarvitseva oppilas voi lukea ääneen samassa tahdissa äänitteen kanssa ja harjoitella sujuvaa lukemista.

Synonyymejä, ääntä ja kuvaa hyödyntävät sanaselitykset auttavat S2-oppilasta oppimaan uutta sanastoa samalla, kun hän lukee tekstiä. Lukeminen ei pysähdy vaikeisiin käsitteisiin, vaan oppilas pääsee etenemään itsenäisesti. Kuiskeessa on hyödynnetty selkotekstejä erilaisten oppijoiden tueksi. Lukutaito-kirjoissa on selkotekstejä yhteiseen käsittelyyn. Lisäksi opettajan aineistoihin sisältyvistä luetun ja kuullun ymmärtämisen teksteistä on aina tarjolla myös selkoversio.

Lukutaito-kirjoissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

Digimateriaaleissa eriyttämistä ja S2-opetusta tukevat

Kuiske Lukutaito teksti ja sananselitys
Kuva 1: Kuiske 3 digimateriaalin näkymä
Kuiske3 digi kielitiedon hakemisto
Kuva 2: Kuiske 4 digimateriaalin näkymä
Kuiske 3 teksti ja selkoteksti
Kuva 3: Kuiske 3 opettajan digin arviointimateriaalista
Kuiske 3 malli teksteihin liittyvistä tehtävistä
Kuva 4: Kuiske 3 opettajan digin arviointimateriaalista
Kuiske 3 oppilaan tekstin arviointi
Kuva 5: Kuiske 3, arvioinnin apuvälineitä